ALGEMENE VOORWAARDEN


Definities; In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd.


Opdrachtnemer: Eigenaar, werknemers en zelfstandige artiesten die werken bij te noemen bedrijf Floko Tattoo.

 


Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Floko Tattoo tot het laten aanbrengen van een tatoeage die door Floko Tattoo wordt behandeld of aan wie Floko Tattoo producten of diensten levert.

 


Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Floko Tattoo en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder het laten aanbrengen van een tatoeage.


Toepasselijkheid


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Floko Tattoo en Opdrachtgever, waarbij Floko Tattoo als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Floko Tattoo worden afgeweken.


Alle leveringen van producten en/of diensten door Floko Tattoo worden zonder enige uitzondering geleverd door, onder contract lopende, Floko Tattoo personen en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Floko Tattoo zijn ingeschakeld, zoals gast tatoeëerders.


De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Floko Tattoo aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Floko Tattoo gehanteerde Algemene Voorwaarden en Huisregels.

 


Eigen verantwoording en eigen risico


Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Floko Tattoo worden verstrekt onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico van Opdrachtgever.

Door opdracht te geven aan Floko Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Floko Tattoo aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.


Door opdracht te geven aan Floko Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij/die in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of iets dergelijks) en dat zijn/haar/diens behandeling ook op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerker van Floko Tattoo of derden in gevaar kan brengen.


Floko Tattoo behandelt geen personen jonger dan 18 jaar, ook niet met toestemming van ouders/voogd. 


De klant staat ervoor in dat zij de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben en het besluit om een tatoeage te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.


Floko Tattoo behandelt geen personen die onder invloed zijn van drugs, alcohol of andere amdere middelen.


Floko Tattoo behoudt zich het recht om een Overeenkomst te weigeren, naar inzicht van de artiest.


Floko Tattoo heeft altijd het recht om aan Opdrachtgever te vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont, heeft Floko Tattoo het recht de opdracht te weigeren.


Nadat er een tattoo afspraak is gepland, zal Floko Tattoo de Opdrachtgever vragen om een aanbetaling van €50 of €100. De aanbetaling wordt ten alle tijden niet geretourneerd, dit als vergoeding voor de tijd en het voorwerk dat gedaan is voor de afspraak, alsmede de reservering. Deze kan alleen meegenomen worden naar een nieuwe afspraak als er voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden.


Deze aanbetaling wordt verrekend bij het afrekenen van het resterende bedrag, mits de Opdrachtgever op tijd en aanwezig is op de gemaakte afspraak. Mocht de Opdrachtgever de gemaakte afspraak willen annuleren, zal de aanbetaling in rekening worden gebracht door Floko Tattoo. Mocht de Opdrachtgever zonder melding niet komen opdagen, wordt de aanbetaling in rekening gebracht. Hierna wordt het volledige bedrag geacht betaald te worden vooralsnog er een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Ook kan Floko Tattoo hierdoor besluiten om de Opdrachtgever te weigeren als klant en het klantcontact te beëindigen.


Wanneer er sprake is van een annulering vanwege een situatie betreffende overmacht, bijvoorbeeld ziekte, dan wordt de Opdrachtgever geacht om dit zo snel als mogelijk en telefonisch te melden aan Floko Tattoo. Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig (24 uur voor de afspraak) aan deze eisen heeft voldaan, zal Floko Tattoo genoodzaakt zijn om de reeds betaalde aanbetaling van de Opdrachtgever in rekening te brengen. 


Wanneer de aanbetaling is betaald, zal de Opdrachtgever 1 werkdag voor de afspraak het tattoo ontwerp ontvangen of deze tijdens de afgesproken afspraaktijd te zien krijgen. 


De Opdrachtgever kan kleine aanpassingen doorgeven en deze kunnen op de dag zelf worden gemaakt. Wanneer er grotere aanpassingen gemaakt moeten worden, kan het zijn dat de afspraak verplaatst moet worden.


Voor het zetten van de tatoeage wordt er door de klant een toestemmingsformulier ingevuld en doorgenomen, zoals opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Hiermee verklaart Floko Tattoo volgens de geldende hygiënerichtlijnen te werken. De klant verklaart hiermee gezond te zijn, van de risico’s af te weten en dat hij/zij uit vrije wil heeft gekozen om een tatoeage te laten zetten.

 


Aansprakelijkheid


Door opdracht te geven aan Floko Tattoo erkent Opdrachtgever dat Floko Tattoo een inspanningsverbintenis heeft. Floko Tattoo zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Floko Tattoo kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Floko Tattoo is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan hem/haar/diens opzet of grove schuld is te wijten.


Voor het geval Floko Tattoo aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Floko Tattoo voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.


Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Floko Tattoo terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.


Floko Tattoo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.


Floko Tattoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of andere materiële bezittingen van de Opdrachtgever.


Floko Tattoo is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door het door een derde laten verwijderen van een tatoeage of piercing welke door Floko Tattoo is gezet.


Floko Tattoo is niet aansprakelijk voor kosten van het verwijderen of veranderen van een tatoeage of piercing door mensen die na het laten zetten van een tatoeage, op hun besluit om een tatoeage te laten zetten, terug zijn gekomen.


Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de klant niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Floko Tattoo ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.


Tatoeages van teksten en cijfers, in elke taal of schrift, dienen door de Opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de Opdrachtgever.


Betaling


Voor elke tattoo afspraak is een aanbetaling vereist. Deze bedraagt €50,- of €100,- per afspraak.


De afspraak wordt pas vastgezet en bevestigd zodra de aanbetaling is ontvangen.


De aanbetaling wordt in mindering gebracht op de totale prijs van de tattoo.


Een aanbetaling is niet overdraagbaar en wordt niet terugbetaald.


De aanbetaling dient ontvangen te zijn door Floko Tattoo, binnen 3 werkdagen na het maken van de tattoo afspraak, hierna vervalt de gereserveerde afspraak en dient er opnieuw een afspraak te worden gereserveerd door de Opdrachtgever.


Een door Floko Tattoo ontvangen aanbetaling is 2 maanden geldig. Maakt de Opdrachtgever binnen deze 2 maanden geen nieuwe afspraak of heeft de Opdrachtgever besloten de Overeenkomst te ontbinden, dan vervalt de aanbetaling.


Het is uiterlijk 48 uur voor de tattoo afspraak mogelijk om de afspraak te verzetten, hierna vervalt de aanbetaling en is een nieuwe aanbetaling vereist.


Floko Tattoo geeft bij Overeenkomst een schatting van de uiteindelijke prijs. Deze schatting is een richtlijn en hier kan de Opdrachtgever geen definitieve aanspraak op maken.


De uiteindelijke prijs wordt na het aanbrengen van de tattoo gemeld door Floko Tattoo en dient direct door de Opdrachtgever te worden betaald middels contant geld of bankoverschrijving.


Bij meerdere afspraken of sessies voor een opdracht, kan de Opdrachtgever uitsluitend in overleg met Floko Tattoo een gedeelde betaling per afspraak voldoen. Bij de laatste afspraak moet het gehele bedrag betaald zijn.


Garantie


Floko Tattoo gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend inkt en kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.


Binnen 3 maanden na het zetten van de tattoo, kan de Opdrachtgever éénmalig gebruik maken van het kosteloos bijwerken van de tatoeage. Floko Tattoo behoudt het recht om materiaal vergoeding van €35,- tot €50,- te vragen voor het bijwerken, wanneer dit door de artiest nodig wordt geacht.


Bij het afwijken door de Opdrachtgever van de nazorginstructies van Floko Tattoo vervalt de garantie en daarbij de mogelijkheid tot kosteloos bijwerken van de tatoeage. De Opdrachtgever dient hiervoor binnen de 3 maanden de tatoeage te laten beoordelen middels een foto of consultatie, en een afspraak in te plannen om deze bij te werken.


Op bepaalde plekken als handen, vingers, voeten, elleboog, knie, dicht bij de pols, sleutelbeen en laag op de enkel is de huidstructuur anders, waardoor tatoeages hier sneller vervagen en het risico op lijnen die wegvallen groot is. Alsmede door het gebruik van fijne/dunne lijnen in het ontwerp. De Opdrachtgever wordt hierover door de artiest geïnformeerd.Toepasselijk recht/bevoegde rechter


Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.


Geschillen tussen Floko Tattoo en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Maastricht, behoudens indien Floko Tattoo als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.


Conversie


Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.


Slotbepaling


Het laten zetten van een tatoeage door Floko Tattoo is te allen tijde op eigen risico, zowel bij mondelinge als schriftelijke overeenkomst.


Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers en artiesten die een stoel huren bij Floko Tattoo. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of stoel huurders voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.